Obsah

pohled na školní budovu

VÁŽENÍ RODIČE, ROZHODUJETE SE O BUDOUCÍM STUDIU VAŠEHO DÍTĚTE?

PRO ŽÁKY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NABÍZÍME MOŽNOST STUDOVAT V OBORU:

 

Praktická škola dvouletá KKOV 78-62-C/02

 

Cílem studia je:

 • osvojit si manuální dovednosti potřebné k výkonu konkrétních jednoduchých pracovních činností
 • rozšířit a prohloubit u žáků poznatky získané v základním vzdělávání
 • upevňovat a rozvíjet klíčové kompetence žáků, zkvalitnit jejich vědomosti, dovednosti a formovat jejich postoje
 • vést žáky k uplatňování komunikačních dovedností
 • rozvíjet vztahy k lidem, prostředí a přírodě
 • směřovat žáky k osvojování si poznatků a pracovních postupů
 • vést žáky k utváření odpovědného přístupu k plnění svých povinností a respektování
 • stanovených pravidel
 • získat perspektivní možnost uplatnění v profesních oblastech i v životě a dosáhnout tak maximální míry samostatnosti žáka

Studium je určeno chlapcům i dívkám s ukončenou povinnou školní docházkou v základní škole speciální, základní škole praktické, případně v základní škole, kteří se nemohou ze zdravotních či jiných důvodů vzdělávat na jiném typu školy.


Délka studia

 •  2 roky

Forma studia

 • denní

Ukončení studia

 • závěrečná zkouška,
 • absolventům je vydáno vysvědčení o závěrečné zkoušce


Charakteristika vzdělávání


Výuka probíhá dle školního vzdělávacího programu praktické školy dvouleté, s přihlédnutím na
respektování psychických a fyzických možností žáků, jejich individuálních zvláštností a schopností.
Důraz je kladen především na střídání metod a forem práce, uplatňování pedagogických zásad a individuálního přístupu k žákům. Výuka praktických předmětů je realizována převážně formou praktických cvičení s využitím základních teoretických znalostí ze vzdělávacích oblastí:

Jazyk a jazyková komunikace, Matematika, Informační a komunikační technologie, Člověk a společnost, Člověk a příroda, Člověk a zdraví, Umění a kultura, Odborné činnosti.
Praktická výuka probíhá ve cvičném bytě, školní dílně a na školní zahradě.


Uplatnění absolventů

 • absolventi praktické školy s dvouletou přípravou se mohou v rámci svých možností a individuálních schopností uplatnit přiměřeným výkonem v chráněných pracovištích a při pomocných pracích pro oblast služeb a výroby (ve zdravotnictví, sociálních službách, ve výrobních podnicích, v zemědělství, v zahradnictví)