Obsah

Základní škola

Naše základní škola je plně organizovanou školou, jejíž součástí je třída základní školy a dvě třídy speciální základní školy.

Hlavním cílem činnosti naší školy je výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, jejich příprava pro plnohodnotný život s pracovním uplatněním a maximální integrace do života společnosti.Zásadní je rozvoj sociálních, komunikačních a praktických dovedností.

S ohledem na rozdílnou úroveň rozumových schopností žáků, schopnosti učení a pracovních výsledků, přistupujeme ke každému žákovi individuálně, respektujeme jeho zdravotní stav a možnosti.

Snahou všech pedagogických pracovníků je, aby k nám děti chodily rády, a aby během školní docházky zvládly maximálně rozvinout všechny své schopnosti a dovednosti.

V základní škole se žáci setkávají s běžnými školními předměty jako je český jazyk, matematika, přírodopis, dějepis, zeměpis, fyzika apod., ale kromě toho mají každý týden 5 hodin pracovního vyučování, při kterém si vyzkoušejí práci s různými materiály, čímž rozvíjí své manuální dovednosti, které jsou předpokladem zapojení do běžného života.

 

Na škole realizujeme program "Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy"

Cílem je podpořit ,přímou pedagogickou činností spočívající v doučování, žáky, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem mimo jiné v návaznosti na výpadek prezenční výuky v době pandemie covid - 19.

logolink