Obsah

Přijímací řízení do praktické školy dvouleté

Termín 1. kola přijímacího řízení
  • Termíny přijímacího řízení ke studiu pro školní rok 2023/2024 se na naší škole stanovují na 25. dubna 2023. Pozvánky budou každému z uchazečů odesílány poštou ve druhé polovině března 2023.
Podmínky přijetí
  • Včas zaslaná přihláška ke studiu nejdéle do 1. března 2023.
  • Doporučení ke vzdělávání ve škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením. Doporučení vydává to SPC nebo PPP, v jehož evidenci je žák veden. Doporučení musí obsahovat sdělení: "zařazení do školy zřízené pro žáky podle §16 ods. 9 školského zákona". Uchazeč se SVP přikládá podle §1 ods. 1 pís. h) vyhlášky č. 353/2016 Sb. doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení.
Přihlášky ke studiu

Řádně vyplněnou přihlášku včetně všech příloh je nutné doručit nejpozději 1. března 2023 k rukám ředitele školy:

Mgr. Bohuslav Žilka
Základní škola a Praktická škola Nové Město na Moravě , Malá 154
Malá154
592 31 Nové Město na Moravě

Uchazeč, který se ke studiu hlásí ze ZŠ, musí mít na druhé straně přihlášky vyplněné známky za 1. pololetí deváté (popř. osmé) třídy. Správnost údajů musí být v dolním pravém rohu potvrzena ZŠ (razítko, podpis). Uchazeč, který se ke studiu hlásí z jiné SŠ, musí k přihlášce přiložit ověřenou kopii vysvědčení za devátou (popř. osmou) třídu.

Na přihlášce je nutno nechat vyplnit lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání. Pokud je posudkový závěr obsáhlejší, přiložte jej jako přílohu přihlášky. K přihlášce je nutné doložit doporučení ke studiu z PPP nebo SPC.

Přihlášku je možné stáhnout, vytisknout a vyplnit z níže uvedeného odkazu. Přihlášku je ovšem nutné doručit ve vytištěné podobě. 

 Zápisový lístek

Zápisový lístek doručí přijatý uchazeč do školy do 11. května 2023, a tím stvrzuje, že akceptuje přijetí. Pokud tak neučiní, vzdává se práva přijetí a jeho místo je obsazeno jiným uchazečem o studium. Zápisový lístek obdrží žáci ZŠ ve své škole, ostatní jej vyzvednou na místně příslušném krajském úřadě.

Uchazeči o vzdělávání budou k přijímacímu pohovoru pozváni písemně.
Pozvánka k přijímacímu pohovoru bude obsahovat též registrační číslo, na jehož základě se uchazeč dozví, zda bylo jeho požadavkům vyhověno.

Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče na veřejně přístupném místě ve škole a na www.zsmala.cz. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí do tří pracovních dnů.

Odvolání uchazeče proti řediteli školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

Přihláška ke stažení zde (287.63 kB)