Obsah

Příjímací řízení do praktické školy dvouleté

Rozhodnutí o konání přijímacího řízení

Ředitel školy vyhlašuje termín přijímacího řízení do Praktické školy dvouleté (kód oboru 78-62-C/02) pro školní rok 2020/2021:


Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdává přihlášku do denní formy vzdělávání řediteli střední školy do 1. března 2020 osobně na podatelně školy Po – Pá 8.00 – 15.00 hod., nebo na adresu školy.

První kolo přijímacího řízení proběhne dne 22. dubna 2020 (středa).

Přijímací řízení bude probíhat formou rozhovoru.

Místo konání přijímacího řízení: Základní škola a Praktická škola Nové Město na Moravě, Malá 154, Malá 154, 592 31 Nové Město na Moravě 


Praktická škola dvouletá je určena žákům se středně těžkým mentálním postižením, případně lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením, kteří ukončili:
- povinnou školní docházku v základní škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením;
- povinnou školní docházku v základní škole speciální;
- povinnou školní docházku, ale nezískali základní vzdělání;
- základní vzdělání v základní škole a z vážných zdravotních důvodů, které jsou v kombinaci s mentálním postižením, se nemohou vzdělávat na jiném typu školy;

Náležitosti přihlášky ke vzdělávání:
Přihláška do Praktické školy dvouleté řádně vyplněná, opatřená lékařským posudkem o zdravotní způsobilosti, odevzdaná do 1. března 2020.
Doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC) zaslané s přihláškou nebo předané při přijímacím pohovoru, které je podmínkou vydání rozhodnutí o přijetí.

Do prvního ročníku praktické školy dvouleté budou přijati maximálně 3 uchazeči.

Uchazeči o vzdělávání budou k přijímacímu pohovoru pozváni písemně.
Pozvánka k přijímacímu pohovoru bude obsahovat též registrační číslo, na jehož základě se uchazeč dozví, zda bylo jeho požadavkům vyhověno.

Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče na veřejně přístupném místě ve škole a na www.zsmala.cz. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí do tří pracovních dnů.

Odvolání uchazeče proti řediteli školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. V případě, že zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, vzdává se tímto práva být přijat za žáka praktické školy dvouleté. Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou.

V případě nenaplnění počtu uchazečů budou vypsána další kola přijímacího řízení.

 

Formulář přihlášky ke stažení zde.