Obsah

Příjímací řízení do praktické školy dvouleté

Rozhodnutí o konání přijímacího řízení

Ředitel školy vyhlašuje termín přijímacího řízení do Praktické školy dvouleté (kód oboru 78-62-C/02) pro školní rok 2019/2020:


Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdává přihlášku do denní formy vzdělávání řediteli střední školy do 1. března 2019 osobně na podatelně školy Po – Pá 8.00 – 15.00 hod., nebo na adresu školy.

První kolo přijímacího řízení proběhne dne 24. dubna 2019. Během rozhovoru mezi odborníkem a budoucím žákem máme snahu zjistit motivaci o danou problematiku a předpoklady pro úspěšné zvládnutí dané školy.

Místo konání přijímacího řízení: Základní škola a Praktická škola Nové Město na Moravě, Malá 154, Malá 154, 592 31 Nové Město na Moravě

 V rámci přijímacího řízení se přijímací zkouška nekoná.

Jednotná kritéria pro všechny uchazeče přijímané v každém jednotlivém kole přijímacího řízení do příslušného oboru vzdělání a formy vzdělávání pro daný školní rok.
Praktická škola dvouletá je určena žákům se středně těžkým mentálním postižením, případně lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením, kteří ukončili:
- povinnou školní docházku v základní škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením;
- povinnou školní docházku v základní škole speciální;
- povinnou školní docházku, ale nezískali základní vzdělání;
- základní vzdělání v základní škole a z vážných zdravotních důvodů, které jsou v kombinaci s mentálním postižením, se nemohou vzdělávat na jiném typu školy;

Náležitosti přihlášky ke vzdělávání:
Přihláška do Praktické školy dvouleté řádně vyplněná, opatřená lékařským posudkem o zdravotní způsobilosti, odevzdaná do 1. března 2019.
Doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC) zaslané s přihláškou nebo předané při přijímacím pohovoru, které je podmínkou vydání rozhodnutí o přijetí.

Do prvního ročníku praktické školy dvouleté budou přijati maximálně 4 uchazeči.

Uchazeči o vzdělávání budou k přijímacímu pohovoru pozváni písemně.
Pozvánka k přijímacímu pohovoru bude obsahovat též registrační číslo, na jehož základě se uchazeč dozví, zda bylo jeho požadavkům vyhověno.

Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče na veřejně přístupném místě ve škole a na www.zsmala.cz. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí do tří pracovních dnů.

Odvolání uchazeče proti řediteli školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. V případě, že zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, vzdává se tímto práva být přijat za žáka praktické školy dvouleté. Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou.

V případě nenaplnění počtu uchazečů budou vypsána další kola přijímacího řízení.

 

Formulář přihlášky ke stažení zde.