Obsah

Kritéria pro přijetí do Praktické školy dvouleté 2018:

 

1. Součástí přijímacího řízení je zkouška ve formě přijímacího pohovoru v těchto pěti oblastech:

  • Úroveň sebeobslužných a praktických dovedností
  • Jazyková vyspělost a komunikační dovednost, písemný projev a čtenářské dovednosti
  • Orientace v prostředí
  • Všeobecný rozhled
  • Matematické dovednosti v praxi

 Každá z uvedených oblastí bude hodnocena body na škále 0 – 10. Uchazeči o studium budou seřazeni podle dosaženého počtu bodů a v tomto pořadí - od nejvyššího po nejnižší - bude ředitel školy rozhodovat o jejich přijetí do školy. Minimum bodů pro přijetí do Praktické školy dvouleté je 10.

 

2. Povinné součásti přihlášky:

 

· lékařský posudek o zdravotní způsobilosti

 · doporučení školského poradenského zařízení

 · vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku anebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky nebo vysvědčení o ukončení z kurzu pro doplnění základů vzdělání nebo potvrzení školy, že tento kurz uchazeč končí v daném školním roce.

 

3. Předpokládaný maximální počet přijímaných uchazečů je 10.

 

 4. Termín přijímacího řízení do Praktické školy dvouleté ředitel stanovil na 24. a 25.4. 2018

 

V Novém Městě na Moravě 25. 1. 2018

 

Kritéria ke stažení zde